Μονάδες

Μπορείτε να κατεβάσε σε μορφή .pdf τον ακόλουθο πίνακα κάνοντας κλικ εδώ.

ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ( S.I. ) ΑΛΛΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
m : μάζα kg (κιλό) gr 1kg = 1.000 gr
V : όγκος m3(κυβ. μέτρο) cm3 1m3 = 106 cm3
I : απόσταση (d : μοχλοβραχίονας ) m (μέτρο) cm 1m = 100cm
A : επιφάνεια ( S ) m2(τετρ. μέτρο) cm2 1m2 = 104cm2
F : δύναμη N (Νewton)
Μ : ροπή M = F . d Nm (νιουτόμετρα) kgm & lbft
p : πίεση p = F / S Pa (πασκάλ) bar & at & p.s.i
1 bar = 1 at = 14,5 p.s.i = 105 Pa
( 2 bar = 29 p.s.i. )
W : έργο W = F . I J (τζάουλ)
P : ισχύς P = W / t W (Watt) kW 1 kW= 1000W
PS μετρικός ίππος
HP αγγλικός ίππος
1 kW = 1,35 PS =1,34 HP
1 PS = 0,98 HP
E : ενέργεια (είδη : κινητική, δυναμική, εσωτερική, χημική, ατομική, πυρηνική, θερμική, ηλεκτρική, μαγνητική) J (τζάουλ) cal , kcal , Btu , kWh
1 KWh = 3.600kJ
0C : βαθμοί Κελσίου
0C 0C = ( 5/9 ) . ( 0 F-32 )
0F : βαθμοί Φαρενάιτ 0F 0 F = ( 9/5 ) . 0C + 32
0K : βαθμοί Κέλβιν 0Κ 0Κ = 0C + 273
0C = 0K – 273
ρ : πυκνότητα ρ = m / V kg / m3
v : ειδικός όγκος v = V / m m3 / kg
γ : ειδικό βάρος γ = Β / V N / m3
Q : ποσό θερμότητας
Q = m.c.ΔΤ J (τζάουλ) kcal : χιλιοθερμίδα
Βtu : αγγλική θερμίδα
1 kcal = 4,18 J & 1 Btu = 1,05 J
ΣW : αλγεβρικό άθροισμα όλων των έργων ΣW = J. ΣQ όπου J = 1 όταν χρησιμοποιούμε
μονάδα το Joule
και J = 4186 με μονάδα το kcal
pabs : απόλυτη πίεση pabs = pg + pa μέτρηση  κενού : mbars  ή  mm στήλης Hg
pg : μανομετρική πίεση pg = pabs – pa Pa (πασκάλ) bar, at, p.s.i.
pa : ατμοσφαιρική πίεση
ppm ( parts per million ) αναλογία της τάξης του εκατομμυριοστού
Οι συμβολισμοί ppm, ppb κλπ. χρησιμοποιούνται στην επιστήμη και στην τεχνολογία για να υποδηλώσουν περιεκτικότητες και αναλογίες της τάξης κυρίως του εκατομμυριοστού (ppm εκ του αγγλικού parts per million), δισεκατομμυριοστού (ppb – parts per billion) και τρισεκατομμυριοστού (ppt – parts per trillion). Είναι αδιάστατοι αριθμοί γιατί είναι σχέσεις ομοίων ποσοτήτων.Μέρη στο εκατομμύριο (ppm). Συμβολίζεται με «ppm” και δηλώνει το ποσό μιας δεδομένης ουσίας σε ένα συνολικό ποσό του 1000000, ανεξάρτητα από τις μονάδες μέτρησης, εφόσον αυτές παραμένουν ίδιες. π.χ. 1 χιλιοστογραμμάριο ανά χιλιόγραμμο
(1 mg/Kg), ppm = 1)
RPM, rpm, r/min
σ.α.λ.
( round per min )
στροφές ανά λεπτό
Σύμφωνα με το Διεθνές Σύστημα Μονάδων (SI) οι rpm δεν είναι μονάδα
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
Ισόθερμη: Τ = σταθ.
p.v = σταθ.
p1.v1 = p2.v2
T σε 0 Κ
Ισόχωρη: v  = σταθ.
p1/T1 = p2/T2
v σε m3
Ισοβαρής: p. = σταθ.
Τ12 = v1/v2
Aδιαβατική: p . vγ = σταθ. όπου γ = 1,4 για τον αέρα
Πολυτροπική: p . v k = σταθ. όπου k = σταθ. και k # γ
Στα  τέλεια  αέρια  ο  λόγος  :      p . v / T  = σταθ.   εφόσον  δεν  αλλάζει  το  βάρος  του αερίου και  ισχύει  η  σχέση :
p1. v1 / T1 =  p2 . v2 / T2
Απόλυτη θερμοκρασία είναι αυτή που μετριέται από το απόλυτο μηδέν στην  κλίμακα Κέλβιν (- 273 0 C ).
Απόλυτο μηδέν είναι η θερμοκρασία στην οποία ο όγκος ενός ιδανικού  αερίου  μηδενίζεται.
Η διαφορά του θερμοδυναμικού κύκλου από την κυκλική μεταβολή είναι ότι σ’ αυτόν οι μεταβολές γίνονται με προκαθορισμένη σειρά.
Ο κύκλος Carnot είναι ένας υποθετικός κύκλος, που χρησιμοποιείται σαν μέτρο σύγκρισης των πραγματικών κύκλων λειτουργίας και αποδεικνύει ότι, όσο τέλεια και αν είναι μια ΜΕΚ , δεν μπορεί να μετατρέψει όλη την προσδιδόμενη θερμική ενέργεια σε μηχανικό έργο (κινητική ενέργεια).