Μονάδες

Μπορείτε να κατεβάσε σε μορφή .pdf τον ακόλουθο πίνακα κάνοντας κλικ εδώ.

ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ( S.I. ) ΑΛΛΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
m : μάζα kg (κιλό) gr 1kg = 1.000 gr
V : όγκος m3(κυβ. μέτρο) cm3 1m3 = 106 cm3
I : απόσταση (d : μοχλοβραχίονας ) m (μέτρο) cm 1m = 100cm
A : επιφάνεια ( S ) m2(τετρ. μέτρο) cm2 1m2 = 104cm2
F : δύναμη N (Νewton)
Μ : ροπή M = F . d Nm (νιουτόμετρα) kgm & lbft
p : πίεση p = F / S Pa (πασκάλ) bar & at & p.s.i
1 bar = 1 at = 14,5 p.s.i = 105 Pa
( 2 bar = 29 p.s.i. )
W : έργο W = F . I J (τζάουλ)
P : ισχύς P = W / t W (Watt) kW 1 kW= 1000W
PS μετρικός ίππος
HP αγγλικός ίππος
1 kW = 1,35 PS =1,34 HP
1 PS = 0,98 HP
E : ενέργεια (είδη : κινητική, δυναμική, εσωτερική, χημική, ατομική, πυρηνική, θερμική, ηλεκτρική, μαγνητική) J (τζάουλ) cal , kcal , Btu , kWh
1 KWh = 3.600kJ
0C : βαθμοί Κελσίου
0C 0C = ( 5/9 ) . ( 0 F-32 )
0F : βαθμοί Φαρενάιτ 0F 0 F = ( 9/5 ) . 0C + 32
0K : βαθμοί Κέλβιν 0Κ 0Κ = 0C + 273
0C = 0K – 273
ρ : πυκνότητα ρ = m / V kg / m3
v : ειδικός όγκος v = V / m m3 / kg
γ : ειδικό βάρος γ = Β / V N / m3
Q : ποσό θερμότητας
Q = m.c.ΔΤ J (τζάουλ) kcal : χιλιοθερμίδα
Βtu : αγγλική θερμίδα
1 kcal = 4,18 J & 1 Btu = 1,05 J
ΣW : αλγεβρικό άθροισμα όλων των έργων ΣW = J. ΣQ όπου J = 1 όταν χρησιμοποιούμε
μονάδα το Joule
και J = 4186 με μονάδα το kcal