Η ύλη

ΔΙΔΑΚΤΕΑ-ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Από τα βιβλία:
1. Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Ι, βιβλίο των ΤΕΕ, 1ος Κύκλος, (Αγερίδης, Καραμπίλας, Ρώσσης) 2. Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ , βιβλίο των ΤΕΕ, 2ος Κύκλος (Καραπάνος, Κοτσιλιέρης, Κουντουράς), εκδόσεις Διόφαντος.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ :ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Βιβλίο 1: Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Ι, (Αγερίδης, Καραμπίλας, Ρώσσης)

(…)

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
ΕΝΟΤΗΤΕΣ – ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Κεφάλαιο 2 Φυσικές έννοιες & Κινητήριες μηχανές

2.4 Ροπή

2.9 Ισχύς

2.17 Κινητήριες μηχανές – Ορισμός

2.18 Κινητήριες μηχανές – Κατάταξη

Κεφάλαιο 3 Κύκλος λειτουργίας των Μ.Ε.Κ

3.0 Γενικά

3.1 Έννοιες της συμπίεσης και της εκτόνωσης

3.2 Βασικός κινηματικός μηχανισμός εμβόλου – διωστήρα – στροφαλοφόρου άξονα
3.2.1 Σώμα των κυλίνδρων – Μπλοκ
3.2.2 Τα έμβολα με τα εξαρτήματά τους
3.2.3 Διωστήρας (μπιέλα)
3.2.4 Στροφαλοφόρος άξονας
3.2.5 Σφόνδυλος ή βολάν

3.3 Ορισμός του χρόνου «Stroke»

3.4 Οι 5 διεργασίες που πραγματοποιούνται στον κύκλο των Μ.Ε.Κ.

3.5 Περιγραφή βασικής λειτουργίας των Μ.Ε.Κ. (OTTO – DIESEL – 4χρονων – 2χρονων)
3.5.1 Τετράχρονοι κινητήρες
3.5.2 Δίχρονοι κινητήρες (Μόνο ως διδακτέα ύλη – όχι εξεταστεά)

Κεφάλαιο 4 Βενζινομηχανές (4χρονες – 2χρονες)

4.1 Κύκλος λειτουργίας – σπειροειδή διαγράμματα πραγματικής λειτουργίας.
Εισαγωγή
4.1.1 Σπειροειδές διάγραμμα πραγματικής λειτουργίας τετράχρονου βενζινοκινητήρα.
4.1.2 Κυκλικό διάγραμμα πραγματικής λειτουργίας δίχρονου βενζινοκινητήρα. (Μόνο ως διδακτέα ύλη – όχι εξεταστεά)

4.2 Κυλινδροκεφαλή.
4.2.1 Σφίξιμο κυλινδροκεφαλής

4.3 Κύλινδρος – έμβολο – ελατήρια – πείρος – διωστήρας – στροφαλοφόρος άξονας – σφόνδυλο (βολάν)
4.3.1 Κύλινδρος
4.3.2 Έμβολο
4.3.3 Ελατήρια
4.3.4 Πείρος
4.3.5 Διωστήρας (μπιέλα)
4.3.6 Στροφαλοφόρος άξονας
4.3.7 Σφόνδυλος ή βολάν

4.4 Πολυκύλινδροι κινητήρες – συνήθεις διατάξεις κυλίνδρων – σειρά ανάφλεξης

4.5 Εκκεντροφόρος άξονας – βαλβίδες
4.5.1 Εκκεντροφόρος άξονας
4.5.2 Βαλβίδες

4.6 Κυλινδρισμός – σχέση συμπίεσης – πίεση συμπίεσης

4.7 Σύστημα παρασκευής καυσίμου μίγματος

Ποιότητα καυσίμου

Λόγος λ

Καύση

Καυσαέρια
(Εκτός διδακτέας ύλης είναι η παράγραφος από «Η τέλεια καύση, όμως, γίνεται μόνο … έως ..κυρίως χρησιμοποιείται (αμόλυβδη βενζίνη).»).

Σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου

Εξαεριωτής
(Εκτός διδακτέας ύλης είναι οι παράγραφοι με τίτλους: Συστήματα και λειτουργία του εξαεριωτή, Σύστημα κανονικής πορείας με πλήρη ή μερική ισχύ, Σύστημα βραδυπορίας, Σύστημα στιγμιαίας επιτάχυνσης, Σύστημα ψυχρής εκκίνησης, Ηλεκτρονικά ελεγχόμενος εξαεριωτής).

Πλεονεκτήματα συστημάτων έγχυσης

Καταλύτης

4.8 Σύστημα ανάφλεξης

4.9  Σύστημα λίπανσης Μ.Ε.Κ.
4.9.1 Σύστημα λίπανσης
4.9.2 Η σημασία του λιπαντικού στις μηχανές εσωτερικής καύσης
4.9.3 Λιπαντικά – Ιδιότητες λιπαντικών
4.9.4 Ιξώδες λιπαντικού
4.9.5 Ταξινόμηση λιπαντικών (Μόνο ως διδακτέα ύλη – όχι εξεταστεά)
4.9.6 Αποκωδικοποίηση συμβολισμών λιπαντικών (Μόνο ως διδακτέα ύλη – όχι εξεταστεά)
4.9.7 Αντλία λαδιού – Τύποι
4.9.8 Φίλτρο λαδιού
4.9.9 Σύστημα ανακύκλωσης αναθυμιάσεων στροφαλοθαλάμου – κάρτερ
4.9.10 Ψυγείο λαδιού
4.9.11 Δείκτης στάθμης λαδιού
4.9.12 Μετρητής πίεσης λαδιού – προειδοποιητική λυχνία
4.9.13 Περιγραφή λειτουργίας συστημάτων λίπανσης

4.10 Σύστημα ψύξης Μ.Ε.Κ.
4.10.1 Σκοπός και σημασία της ψύξης των μηχανών εσωτερικής καύσης
4.10.2 Σύστημα ψύξης
4.10.3 Ψυκτικά υγρά
4.10.4 Πρόσθετα στα ψυκτικά υγρά (Μόνο ως διδακτέα ύλη – όχι εξεταστεά)
4.10.5 Ροή του ψυκτικού υγρού μέσα στο σύστημα ψύξης
4.10.6 Υδροχιτώνιο – ψυγείο
4.10.7 Ανεμιστήρας
4.10.8 Θερμοστάτης
4.10.9 Αντλία νερού
4.10.10 Δοχείο διαστολής – Τάπα
Επισήμανση: Από λάθος αρίθμηση του βιβλίου έχει παραληφθεί η αρίθμηση 4.10.11
4.10.12 Σύστημα ψύξης με αέρα (αερόψυκτο σύστημα) (Μόνο ως διδακτέα ύλη – όχι εξεταστεά)
4.10.13 Συγκρότηση του συστήματος ψύξης με αέρα (Μόνο ως διδακτέα ύλη – όχι εξεταστεά)
4.10.14 Σύγκριση των συστημάτων ψύξης: Πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα (Μόνο ως διδακτέα ύλη – όχι εξεταστεά)

4.11 Συστήματα υπερπλήρωσης (Μόνο ως διδακτέα ύλη – όχι εξεταστεά)
4.11.1 Βασικές αρχές λειτουργίας των συστημάτων υπερπλήρωσης (turbo) (Μόνο ως διδακτέα ύλη – όχι εξεταστεά)
4.11.3 Μηχανική υπερπλήρωση (Μόνο ως διδακτέα ύλη – όχι εξεταστεά)
4.11.4 Υπερπλήρωση με την εκμετάλλευση της ενέργειας των καυσαερίων (Μόνο ως διδακτέα ύλη – όχι εξεταστεά)

Κεφάλαιο 5 Μηχανές Diesel – Πετρελαιομηχανές

Ενότητα 1 Κύκλοι λειτουργίας μηχανών diesel

5.2 Κύκλοι λειτουργίας μηχανών diesel
5.2.1 Εισαγωγή
5.2.2 Κύκλος λειτουργίας – Σπειροειδές διάγραμμα λειτουργίας τετράχρονης μηχανής diesel

Ενότητα 2 Περιγραφή βασικών εξαρτημάτων μηχανών diesel (Μόνο ως διδακτέα ύλη – όχι εξεταστεά)

5.3.1 Κυλινδροκεφαλή μηχανής diesel (Μόνο ως διδακτέα ύλη – όχι εξεταστεά)
5.3.2 Κύλινδρος – Χιτώνιο (Μόνο ως διδακτέα ύλη – όχι εξεταστεά)
5.3.3 Έμβολο (Μόνο ως διδακτέα ύλη – όχι εξεταστεά)
5.3.4 Ελατήρια (Μόνο ως διδακτέα ύλη – όχι εξεταστεά)
5.3.5 Διωστήρας – Πείρος (Μόνο ως διδακτέα ύλη – όχι εξεταστεά)
5.3.6 Στροφαλοφόρος άξονας (Μόνο ως διδακτέα ύλη – όχι εξεταστεά)
5.3.7 Εκκεντροφόρος άξονας (Μόνο ως διδακτέα ύλη – όχι εξεταστεά)
5.3.8 Βαλβίδες μηχανών diesel (Μόνο ως διδακτέα ύλη – όχι εξεταστεά)
5.3.9 Μηχανισμός μετάδοσης κίνησης (Μόνο ως διδακτέα ύλη – όχι εξεταστεά)

Ενότητα 3 Χαρακτηριστικά λειτουργίας μηχανών diesel

5.4.1 Θάλαμος καύσης μηχανών diesel
5.4.2 Σχέση συμπίεσης
5.4.3 Κυβισμός μηχανών diesel

5.5 Τροφοδοσία – έγχυση καυσίμου
5.5.1 Η δεξαμενή του καυσίμου
5.5.2 Αρχικό φίλτρο πετρελαίου
5.5.3 Αντλία τροφοδοσίας ή αντλία χαμηλής πίεσης
5.5.4 Βασικό φίλτρο
5.5.5 Αντλία έγχυσης (Μόνο ως διδακτέα ύλη – όχι εξεταστεά)
5.5.6 Ρυθμιστής στροφών (Μόνο ως διδακτέα ύλη – όχι εξεταστεά)
5.5.7 Εγχυτήρες (μπεκ) (Μόνο ως διδακτέα ύλη – όχι εξεταστεά)
5.5.8 Σύστημα υποβοήθησης της εκκίνησης μηχανής πετρελαίου (Μόνο ως διδακτέα ύλη – όχι εξεταστεά)
5.5.9 Σωλήνες τροφοδοσίας καυσίμου (Μόνο ως διδακτέα ύλη – όχι εξεταστεά)
5.5.10 Σωλήνες υψηλής πίεσης (Μόνο ως διδακτέα ύλη – όχι εξεταστεά)

Ενότητα 4 Βασικές ιδιότητες του καυσίμου diesel – Αυτανάφλεξη – Λίπανση – Ψύξη – Υπερπλήρωση – Σάρωση (Μόνο ως διδακτέα ύλη – όχι εξεταστεά)

5.6 Βασικές ιδιότητες του καυσίμου diesel – Αυτανάφλεξη (Μόνο ως διδακτέα ύλη – όχι εξεταστεά)

5.7 Λίπανση πετρελαιομηχανών (Μόνο ως διδακτέα ύλη – όχι εξεταστεά)

5.8 Ψύξη (Μόνο ως διδακτέα ύλη – όχι εξεταστεά)


Βιβλίο 2: Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ, (Καραπάνος, Κοτσιλιέρης, Κουντουράς)

νότητα ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΞΕΤΑ-
ΣΤΕΑ
ΥΛΗ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Μ.Ε.Κ  
2.3 ΑΥΤΟΡΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ-ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ ΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΑΛΒΙΔΩΝ Χ
2.3.1 Αυτορρυθμιζόμενες βαλβίδες Χ
2.3.2 Μεταβλητός χρονισμός βαλβίδων Χ
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΒΕΝΖΙΝΟΜΗΧΑΝΕΣ
3.1 Συστήματα ψεκασμού Χ
3.1.1 Κατάταξη συστημάτων ψεκασμού Χ
3.1.2 Βασικά εξαρτήματα υποσυστημάτων τροφοδοσίας ψεκασμού καυσίμου Χ
3.1.3 Σύστημα παρασκευής καύσιμου μείγματος μονού ψεκασμού  
3.1.4 Σύστημα εισαγωγής και μέτρησης του αέρα
Εκτός διδακτέας ύλης είναι: η παράγραφος «Περιγραφή συστημάτων ψεκασμού Jetronic»
 
3.2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ  
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ (Τετράχρονοι-Δίχρονοι)  
6.2 ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ
6.2.1  

Ηλεκτρονικές περιστροφικές αντλίες

Εκτός διδακτέας ύλης είναι: Η παράγραφος «Περιστροφική αντλία με ακτινωτή διάταξη εμβόλων – Κατασκευή – Λειτουργία».

Χ
6.2.2 Σύστημα Common – Rail Χ
6.2.3 Σύστημα αντλίας-μπεκ  
6.3 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ turbo diesel ΑΜΕΣΟΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ (TDI) Χ
6.3.1 Βασικά εξαρτήματα και διαφορές από τους συμβατικούς πετρελαιοκινητήρες Χ
6.3.2 Χαρακτηριστικά του κινητήρα TDI (κινητήρας turbo diesel άμεσου ψεκασμού) Χ